โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง AnubanBaanTorMungLung
 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

ดาวน์โหลด

ตราโรงเรียน     ครั้ง วันที่
แบบพื้นโปร่ง ดาวน์โหลด 0.23 MB 51 30 มิ.ย. 60
แบบพื้นขาว แบบที่2 ดาวน์โหลด 0.01 MB 52 30 มิ.ย. 60
แบบพื้นขาว แบบที่1 ดาวน์โหลด 0.07 MB 67 30 มิ.ย. 60
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     ครั้ง วันที่
ประถม ดาวน์โหลด 0.44 MB 33 3 ต.ค. 62
อนุบาล ดาวน์โหลด 0.39 MB 50 3 ต.ค. 62
รายละเอียด ดาวน์โหลด 0.03 MB 24 3 ต.ค. 62
งบประมาณ ดาวน์โหลด 0.05 MB 26 3 ต.ค. 62
ปฏิทิน ดาวน์โหลด 0.02 MB 18 3 ต.ค. 62
สารบัญ ดาวน์โหลด 0.02 MB 27 3 ต.ค. 62
คำนำ ดาวน์โหลด 0.01 MB 23 3 ต.ค. 62
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562     ครั้ง วันที่
แบบประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลด 0.03 MB 825 3 ต.ค. 62
ภาคผนวก ดาวน์โหลด 0.05 MB 27 3 ต.ค. 62
แผนปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด 3.00 MB 31 3 ต.ค. 62
ตารางงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.46 MB 117 3 ต.ค. 62
การขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด 0.07 MB 41 3 ต.ค. 62
สารบัญ ดาวน์โหลด 0.21 MB 30 3 ต.ค. 62
คำนำ ดาวน์โหลด 0.13 MB 20 3 ต.ค. 62
การปฏิบัติงาน     ครั้ง วันที่
คู่มือประฏิบัติงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด 8.55 MB 2,996 7 ต.ค. 62
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ครั้ง วันที่
๒๔. อำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.55 MB 34 18 ต.ค. 62
๒๓. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ ดาวน์โหลด 0.18 MB 14 18 ต.ค. 62
๒๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๓ ดาวน์โหลด 0.07 MB 16 18 ต.ค. 62
๒๑. พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๓ ดาวน์โหลด 0.49 MB 18 18 ต.ค. 62
๒๐. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาวน์โหลด 0.48 MB 19 18 ต.ค. 62
๑๘. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒)พ.ศ.๒๕๔๘ ดาวน์โหลด 0.29 MB 12 18 ต.ค. 62
๑๗. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ดาวน์โหลด 1.64 MB 17 18 ต.ค. 62
๑๖. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลด 0.16 MB 13 18 ต.ค. 62
๑๕. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลด 0.07 MB 11 18 ต.ค. 62
๑๔. ระเบียบ กคศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลด 0.44 MB 10 18 ต.ค. 62
๑๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลด 1.56 MB 19 18 ต.ค. 62
๑๒. ระเบียบ กคศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด 0.34 MB 16 18 ต.ค. 62
๑๑. กฎ กคศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด 0.14 MB 12 18 ต.ค. 62
๑๐. กฎ กคศ. ว่าด้วยการอุทรณ์และพิจารณาอุทรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาวน์โหลด 0.12 MB 12 18 ต.ค. 62
๙. กฎ กคศ. ว่าด้วยกรณีความผิดชัดเจน พ.ศ. ๒๕๔๙ ดาวน์โหลด 0.07 MB 13 18 ต.ค. 62
๘. กฎ กคศ. ว่าด้วยการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด 0.10 MB 12 18 ต.ค. 62
๗. กฎ กคศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาวน์โหลด 0.20 MB 12 18 ต.ค. 62
๖. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดาวน์โหลด 0.13 MB 19 18 ต.ค. 62
๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดาวน์โหลด 0.42 MB 12 18 ต.ค. 62
๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาวน์โหลด 0.20 MB 13 18 ต.ค. 62
๓. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ดาวน์โหลด 0.21 MB 14 18 ต.ค. 62
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดาวน์โหลด 0.12 MB 16 18 ต.ค. 62
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ดาวน์โหลด 0.22 MB 14 18 ต.ค. 62
แผนดำเนินงาน     ครั้ง วันที่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส ดาวน์โหลด 0.36 MB 47 18 ต.ค. 62
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     ครั้ง วันที่
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด 0.07 MB 294 21 ต.ค. 62
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.61-ก.ย.62 ดาวน์โหลด 0.07 MB 46 21 ต.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด 0.02 MB 17 18 ต.ค. 62
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต     ครั้ง วันที่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด 0.19 MB 776 21 ต.ค. 62
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     ครั้ง วันที่
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุริตประจำปี ดาวน์โหลด 0.25 MB 44 26 ต.ค. 62
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ดาวน์โหลด 0.16 MB 31 26 ต.ค. 62
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2562 ดาวน์โหลด 0.15 MB 31 26 ต.ค. 62
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต     ครั้ง วันที่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 0.02 MB 22 30 ต.ค. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลด 0.48 MB 17 26 ต.ค. 62
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลด 0.48 MB 14 26 ต.ค. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด 0.12 MB 12 26 ต.ค. 62
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด 0.23 MB 27 26 ต.ค. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด 0.06 MB 24 26 ต.ค. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด 0.34 MB 3,908 26 ต.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษา     ครั้ง วันที่
รายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษา2561 ดาวน์โหลด 0.65 MB 34 30 ต.ค. 62
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     ครั้ง วันที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ดาวน์โหลด 46.93 MB 74 30 ต.ค. 62
สภานักเรียน     ครั้ง วันที่
ระเบียบสภานักเรียน ดาวน์โหลด 0.12 MB 542 20 มิ.ย. 61
ทั่วไป     ครั้ง วันที่
คู่มือประชาชน ดาวน์โหลด 0.13 MB 94 16 ส.ค. 60
คู่มือประชาชน ดาวน์โหลด 0.14 MB 74 16 ส.ค. 60
คู่มือประชาชน ดาวน์โหลด 0.08 MB 78 16 ส.ค. 60
คู่มือประชาชน ดาวน์โหลด 0.13 MB 72 16 ส.ค. 60
คู่มือประชาชน ดาวน์โหลด 0.14 MB 60 16 ส.ค. 60
คู่มือประชาชน ดาวน์โหลด 0.24 MB 2,658 16 ส.ค. 60
คู่มือประชาชน ดาวน์โหลด 0.26 MB 45 16 ส.ค. 60
คู่มือประชาชน ดาวน์โหลด 0.22 MB 70 16 ส.ค. 60