• E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ยินดีต้อนรับสู่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)