โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง AnubanBaanTorMungLung
 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

ประวัติโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง

           โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 ตั้งอยู่ ตำบลป่าตัน แขวงนครพิงค์ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสถานศึกษา เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2506 โดยนายวิบูลย์  อินทราศรี นายอำเภอ เมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ยุบ 2 โรงเรียนมารวมเป็นโรงเรียนเดียว คือ โรงเรียนบ้านท่อ กับโรงเรียนเมืองลัง เนื่องจากทั้งสองโรงเรียนอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน บริเวณคับแคบขยายไม่ได้ เมื่อรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันแล้วจึงตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง”

           การดำเนินการยุบโรงเรียนทั้งสองมารวมกันนั้นดำเนินการโดยนายธำรง  กาลันสีมา ครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่อ กับนายเดชา  อาชวะสมิต ครูใหญ่โรงเรียนวัดเมืองลัง ได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการศึกษาหาซื้อที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งโรงเรียน โดยมีนายพิทักษ์ บุญญประภา ประธานกลุ่มโรงเรียน นายวิวัฒน์  ชัยรัต ศึกษาธิการอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายวิบูลย์  อินทราศรี นายอำเภอเมืองเชียงใหม่  เป็นที่ปรึกษา และมีนายอ้าย  ทิพย์พะนะ กำนันตำบลป่าตัน เป็นประธานกรรมการศึกษา นายแดง  วงเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านเป็นรองประธาน นายปัน  ดวงสอาด เป็นรองประธาน พระอธิการอินถา  อภิชโย เจ้าอาวาสวัดเมืองลัง พระอธิการอินสม  อินทวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านท่อ เป็นกรรมการอุปถัมภ์ คณะกรรมการศึกษาและคณะครูได้ตกลงซื้อที่ดินของนายกระจ่าง  สุจินดา มีเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของหมู่บ้านทั้งสอง เป็นราคา 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ในการจัดซื้อที่ดินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยซื้อในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเงินที่ใช้จัดซื้อนั้นเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนทั้งหมด

           ต่อมาปี พ.ศ. 2508 นายทองขาว  สุวรรณประเทศ ได้มอบที่ดินส่วนตัวซึ่งติดกับที่ดินของโรงเรียนทางทิศเหนือ มีเนื้อที่ 1 ไร่เศษ พร้อมทั้งระฆังทองเหลือง 1 ใบ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ต่อการศึกษา  ซึ่งที่ดินของนายทองขาว  สุวรรณประเทศ นี้ได้มอบให้โรงเรียนด้วยการกล่าวมอบด้วยวาจาไม่มีเอกสารหรือลายลักษณ์อักษรใด ๆ รวมเนื้อที่ของโรงเรียนมี 5 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา (ตามหลักฐานของราชพัสดุจังหวัด) ได้รับมอบที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน ได้ทำการรื้ออาคารเรียนจากโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง นำมาสร้างใหม่ ณ ที่ดินแห่งปัจจุบัน ต่อมาอาคารได้ชำรุดทรุดโทรมมาก และห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น นางบัวแก้ว  บุญญประภา ครูใหญ่ ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียนได้ 1  หลัง เป็นอาคารแบบ 004 ตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สร้างเสร็จทำพิธีเปิดป้ายนามอาคารเรียน “รัฐพัฒนา 1” เมื่อวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512  

           ปีการศึกษา 2515 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อชั้นเรียนเพิ่มขึ้นห้องเรียนไม่พอ ทางราชการจึงได้จัดสรรงบประมาณให้ เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ตึกชั้นเดียวขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง งบประมาณในการก่อสร้าง 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อสร้างเสร็จแล้วทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 โดยใช้ชื่ออาคารว่า“รัฐพัฒนา 2” ปีการศึกษา 2529 ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก 1 ห้อง ในโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นมากกว่าภาษาไทย ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

            ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้จัดทำอาหารกลางวันเอง โดยคณะครูได้เปลี่ยนเวรกันทำทุกวัน นายสนิท  พิบูลยรัตน์ ครูใหญ่ ได้ประชุมคณะกรรมการศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อขอความร่วมมือหาเงินต่อเติมโรงอาหาร เพื่อเป็นห้องครัวสำหรับทำอาหารกลางวันโดยเฉพาะ ที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรม “ฟังเทศน์” โดยนิมนต์ “พระครูโสภณบุญญาภรณ์” วัดโสภณาราม อ.แม่ริม มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา โดยกำหนดเอาคืน วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2534 เป็นวันแสดง ได้เงินบูชากัณฑ์เทศน์ จำนวน 29,777.50 บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) เงินจำนวนดังกล่าว ได้นำมาต่อเติมโรงอาหารจนเสร็จเรียบร้อยตาม เป้าหมายและได้ทำโต๊ะสำหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหารอีกจำนวน 12 ชุด ปีงบประมาณ 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังซีเมนต์เก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ (4 ถัง) จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

            ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลังโดยใช้ชื่อว่า “อาคารรัฐพัฒนา 3”

            ปีงบประมาณ 2543 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น จำนวน 40,000   บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

            วันที่ 30 กันยายน 2542 นายไชยณรงค์  ดวงสอาด อาจารย์ใหญ่ ได้ลาออกตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยมี นางบัวหนิม  ไชยศิลป์ รักษาการในตำแหน่ง จนถึงวันที่ 1 มีนาคม    2543 ทางราชการได้ย้าย นายชวลิต  แพถนอม จากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548

            วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 นายถวิล  ศิลาเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพาราม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง

            ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์อนุบาลต้นแบบของอำเภอเมืองเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

            ในปี พ.ศ. 2548 ทางชมรมผู้ปลูกดอกกุหลาบบ้านท่อและบ้านป่ารวก ได้พร้อมกันจัดทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อนำเงินมาสร้างรั้วด้านหลังโรงเรียนจนเสร็จเรียบร้อย ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณ มาเทยางแอสฟัลแนวถนนหน้ารั้วของโรงเรียน และบริเวณลานอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนด้วย

            วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 นายสุขสันต์  จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

            วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ         ที่ปรึกษา คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนโดยการจัดฟังเทศน์โดย พระมหาสง่า  ธีรสํวโร ได้เงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 58,729 บาท และได้นำมาจัดสร้างห้องประชุมใต้อาคาร 105/26 และจัดทำสวนสุขภาพบริเวณสนามกีฬา โดยได้รับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นจากเทศบาลนครเชียงใหม่

            วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นายไกรลาส  คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง

            ปีงบประมาณ 2555 ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรจากงบแปรญัตติ ส.ส. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง โดยขอปรับเปลี่ยนเป็นงบประมาณโรงเรียน SCHOOL ON LINE จำนวน 833,000 บาท โดยรับมอบเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 และได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารสถานที่ 100,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำห้องเรียน จำนวน 7 เครื่อง

            ปีงบประมาณ 2555 ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรจากงบแปรญัตติ ส.ส. งบประมาณค่า    ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง โดยขอปรับเป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 25  กันยายน 2555 ปีงบประมาณ 2555 ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรจากงบแปรญัตติ ส.ส. งบประมาณ  ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน  990,300 บาท โดยได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร “รัฐพัฒนา 1” และอาคาร “รัฐพัฒนา 2” โดยมีบริษัทเชียงใหม่ล้านนานอร์ทเทิร์น    ยื่นสอบราคา 750,000 บาท

              วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 โดยได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง” เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

            วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทั้งระดับปฐมวัย ตั้งแต่ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

            วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการได้มอบเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมโล่ และเงินรางวัล 30,000 บาท โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน “น้องอิ่มท้อง สมองแจ่มใส”

             วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เทศบาลนครเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรโรงเรียนพันธุ์ใหม่ เด็กไทยสุขภาพดี

             วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 กระทรวงศึกษาธิการได้มอบเกียรติบัตรให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ประจำปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”    

             ปัจจุบัน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้

                    1. นางมณทิรา              ตรีวงศ์                      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                    2. นายอดุลย์                สายหมอก                        ครู คศ.3

                    3. นางผ่องพรรณ          สุริยะชัย                           ครู คศ.3

                    4. นางกุณนิศา              โนสุ                                 ครู คศ.3

                    5. นางธัญลักษณ์          สิริบรรสพ                        ครู คศ.3

                    6. นางสาวธญานี           ยะมะโน                           ครู คศ 3

                    7. นางชนากานต์           พ่วงศรี                             ครู คศ 3

                    8. นางปุนิกา                  จิตตะวงค์                         ครู คศ 3

                    9. นางวชิราพร               ใจหาญ                            ครู คศ 3

                    10. นายราชัน                 คำบุญเรือง                      ครู คศ.2

                    11. นางสาวกนกพร        วิเชียร์วรรณ์                     ครู คศ.2

 12. นางสาวศิริมาศ        ศิริธนาคร                          ครู คศ.2

                    13. นางสาวชาริณี          เชียงตา                           ครู คศ.2

                    14. นางสาววรรณทูร      ขุนวงค์                            ครูผู้ช่วย

                    15. นางกชพร                 อุ่นเมือง                          ครูจ้างสอน (ระดับประถม)

                    16. นางสาวปฤษนี          มุ่งหมาย                         ครูจ้างสอน (ระดับประถม)

                    17. นางสาวแจ่มจิต         จันต๊ะคำ                         ครูจ้างสอน (ระดับอนุบาล)

                    18. นางสาวปราริณี         หมอยาดี                         ครูสอนเด็กพิเศษ

                    19. นางสาวณัฐรมณ       งบของ                            พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

                    20. นางจิตติมา               บูมาคำ                            ธุรการ

                    21. นายสุบรรณ               มั่นคง                             นักการภารโรง